Повідомлення щодо планової діяльності ГПУ "Полтавагазвидобування"

Дата: 01.04.2020 17:45
Кількість переглядів: 379

Повідомлення ГПУ "Полтавагазвидобування" АТ "Укргазвидобування" щодо планової діяльності з метою продовження видобування вуглеводнів на Комишнянському родовищі, розташованому в Миргородському районі Полтавської області

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

         Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання

         Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28;
         тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів Комишнянського родовища згідно зі спеціальним дозволом № 5411 від 31.10.2011 року. Метод розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани – корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ – філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин
Комишнянського родовища обліковують на Державному балансі корисних
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин
Комишнянського родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища
здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у
зв’язку зі значною віддаленістю від електромережі необхідної потужності використання верстата із електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Комишнянське родовище в адміністративному відношенні розташоване на території Миргородського району Полтавської області. Найближчі великі населені пункти – міста Миргород, Гадяч, Лохвиця.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 121,00 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Позитивний аспект – створення робочих місць, забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Комишнянське родовище відкрите в 1983 році та розташоване в центральній частині Дніпровсько-Донецької западини, між Глинсько-Розбишевською і Гасенківсько-Лейківською антиклінальними зонами.

Станом на 01.01.2020р. експлуатаційний фонд свердловин становить 17 свердловин.

На Комишнянському родовищі діє установка комплексної підготовки газу (УКПГ), яка розташована в районі с. Попівка Миргородського району. Першу чергу УКПГ («стара УКПГ») введено в дію в 1996 році, а в 2005-2006 рр. введено в експлуатацію повний комплекс з новою площадкою НТС та додатковими апаратами та технологічним обладнанням.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму експлуатації – мінімальний, і може бути помітним у разі порушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів.

Природно-заповідний фонд: планована діяльність буде здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд».       Рослинний, тваринний світ: Рослинність – прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ – вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмосферне  повітря.
Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до вимога ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планованої діяльності;
- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:

відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціальний дозвіл № 5411 від 31.10.2011 року на користування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Комишнянського родовища, що видає Держгеонадра України.

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України:

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43,
e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua

контактна особа:
Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора