ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля - Продовження видобування на Кибинцівському родовищі корисних копалин

Дата: 29.05.2019 11:16
Кількість переглядів: 59

 

_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господарювання)
_____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб'єктом господарювання


ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРНАФТА”, код ЄДРПОУ 00135390
НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ „ПОЛТАВАНАФТОГАЗ”, код ЄДРПОУ 22525915

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи – підприємця)


інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

04053, м. Київ, Шевченківський р-н, пров. Несторівський, 3-5, тел +380445061044.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)


2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.

Продовження видобування на Кибинцівському родовищі корисних копалин –
вуглеводнів (нафта, газ, розчинений у нафті), експлуатація відповідного обладнання.
Передбачена розробка покладів наявним фондом свердловин. Станом на
01.01.2019р. на родовищі обліковується 14 свердловин. Діючих нафтових свердловин – 4,
в бездії – 2, спостережна – 1, в консервації поглинальна – 1, очікує ліквідації поглинальна
– 1. Промислову розробку нафтових покладів Кибинцівського нафтового родовища
проводить ЦВНГ-3 (Гоголівська дільниця) НГВУ „Полтаванафтогаз”.
Для комплексного відбору нафти та розчиненого газу на родовищі
використовується комплекс нафтогазопромислових споруд, які включають свердловини і
робочі лінії до них, групову трапну установку (ГТУ).

 

Технічна альтернатива 1
Провадження планованої діяльності по видобутку вуглеводнів шляхом зміни
режиму роботи насосного обладнання НВ3Б-32-30-15-1 на 20-106 RHAM 14-4-2-2.

 

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.
 

3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності.
Кибинцівське родовище розташоване на території Миргородського району
Полтавської області, в 10 км на захід від районного центру м. Миргород, на території
Кибинської сільської ради. Спеціальний дозвіл на користування надрами №1637 від
12.11.1998 р. (строк дії продовжено до 12.11.2038 року – наказ від 22.12.2018 р. № 509
Державної служби геології та надр України).
Погодження на гірничий відвід Кибинська сільська рада (рішення двадцять шостої
сесії п’ятого скликання від 06.07.2010р.). Полтавська обласна рада ( рішення сімнадцятої
сесії п’ятого скликання від 17.09.2008р.) Акт про надання гірничого відводу №2376 від
14.11.2012р., наданий Держгірпромнагляд України.
Промислові споруди задіяні в планованій діяльності розташовані на території
земель Полтавської області, Миргородського району.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальні альтернативи 1, 2
 

Територіальні альтернативи не розглядаються. Об’єкт діючий.
Місце розташування свердловин обумовлено оптимальними геологічними умовами
розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами,
результатами геологічної розвідки, встановленими межами гірничого відводу № 2376 від
14.11.2012 р., наявністю погоджених відведених земельних ділянок, наявністю
облаштованих проммайданчиків, що задіяні в процесі видобутку вуглеводнів.

 

4. Соціально-економічний вплив планової діяльності
Провадження планованої діяльності дає можливість зміцнення паливно-
енергетичної бази України, забезпечення енергоресурсами населення і промисловості,
забезпечення місцевого населення робочими місцями, збільшення надходжень грошових
коштів у бюджет району, села та області, що сприяє розвитку державних, соціальних,
господарських програм.

З метою недопущення погіршення соціально-економічного стану району
планованої діяльності при видобуванні вуглеводнів, експлуатації інших об’єктів та
обладнання - використовуються сучасні екологічно безпечні технології, що відповідають
ІSО 14001-2005. Промислова розробка родовища орієнтована на попередження та
ліквідацію можливих причин і шляхів негативного впливу на навколишнє середовище
видобутку вуглеводнів їх збору та транспортування. Інші корисні копалини, що мають
промислове значення, в межах площі гірничого відводу Кибинцівського родовища не
виявлені.

 

5.         Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової
діяльності (потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)

        Кибинцівське родовище відкрите в 1958 році, у 1959 році введено у дослідно-
промислову розробку. В 1991 році розпочато промислову розробку родовища.
Промислова нафтоносність родовища пов’язана з покладами горизонту Б-12
башкирського ярусу середнього карбону, горизонтів С-8а, С-8б, С-8в серпуховського
ярусу та горизонту В-16 верхньовізейського під’ярусу нижнього карбону. Розробка
покладів горизонту С-8 Кибинцівського родовища здійснюється на режимах розчиненого
газу та гравітаційному. Поклад горизонту В-16 розробляється на активному
водонапірному режимі. Площа ліцензійної ділянки згідно бланку спецдозволу №1637 від
12.11.1998 р. складає 7,99 км2. Уточнена сучасними програмними засобами площа
спецдозволу складає 7,96 км2. Станом на 01.01.2019 р. на родовищі обліковується 14
свердловин. Діючих нафтових свердловин – 4, в бездії – 2, спостережна – 1, в консервації
поглинальна – 1, очікує ліквідації поглинальна – 1. З надр Кибинцівського родовища
станом на 01.01.2019р. видобуто нафти – 231,502тис. т та 1,585 млн. м3 розчиненого газу.

 

6.       Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами:
        Кибинцівське родовище не знаходиться на землях природоохоронного
призначення. Дозвіл на експлуатацію родовища надано відповідно до екологічної картки
№16 від 30.06.2009р.
        Екологічні обмеження встановлюються згідно нормативам діючого законодавства в
сфері охорони навколишнього природного середовища, виконання вимог щодо
раціонального використання природних ресурсів та охорони надр. Санітарно-
епідеміологічні обмеження – дотримання меж санітарно-захисних зон, дотримання
нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу. Обмеженнями
впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження
біорізноманіття об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення
середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання
небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них
господарської діяльності. Основні обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності,
стосуються наступних соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки,
стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу
на зони відпочинку, використання земель.
У межах Кибинцівського родовища природно-заповідні об’єкти відсутні.
В процесі ведення виробничої діяльності дотримуватись погоджених та відведених
меж територій.

       

        Щодо технічної альтернативи 1
        Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту провадження
діяльності.

 

       Щодо технічної альтернативи 2
        Не розглядається.

 

        Щодо територіальних альтернатив 1, 2
        Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив. Об’єкт
існуючий.

 

7.         Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:

        Кибинцівське родовище відкрите в 1958 році, у 1959 році введено у дослідно-
промислову розробку. В 1991 році розпочато промислову розробку родовища, тому
еколого-інженерна підготовка і захист території здійснюються існуючою
інфраструктурою.
Експлуатаційні об’єкти знаходяться в межах гірничого відводу на територіях,
погоджених у встановленому порядку. На родовищі використовується закрита система
збору, очищення, розподілу вуглеводнів, що відповідає сучасним вимогам. Наявність та
виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення
надійної безаварійної роботи промислових споруд. Проведення контрольно-аналітичних
досліджень стану атмосферного повітря на території Кибинцівського родовища. Ведеться
первинний облік відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам.
Персонал виробничих підрозділів Кибинцівського родовища проходить періодичне
навчання та атестацію з правил експлуатації обладнання, техніки безпеки, пожежної
безпеки та охорони навколишнього середовища.

 

        Щодо технічної альтернативи 1
        Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічно обраному варіанту
провадження діяльності.

 

        Щодо технічної альтернативи 2
        Не розглядається.

 

        Щодо територіальних альтернатив 1, 2
        Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив. Об’єкт
існуючий.

 

8.        Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
        Джерелами забруднення атмосферного повітря є нафтогазопромислові споруди, які
включають: підігрівач нафтопродуктів, ємнісне обладнання, насосне обладнання,
факельні амбари, котел, фарбувальні роботи тощо. Всі інші технологічні об’єкти
родовища – збірні колектори та елементи гирлового обладнання свердловин,
трубопроводи – герметичні, що забезпечує відсутність викидів забруднюючих речовин в
атмосферу. За результатами контролю за дотриманням нормативів гранично допустимих
викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на промислових майданчиках
Кибинцівського родовища, перевищення нормативів гранично допустимих викидів від
стаціонарних джерел забруднення не виявлено. Планована діяльність передбачає
інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин, розробку документів що
обґрунтовують дозволи на обсяги викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел,
контроль дотримання нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин
від стаціонарних джерел та якості атмосферного повітря у зоні впливу промислових
об’єктів Кибинцівського родовища.
Вплив на ґрунт, флору і фауну на території промислових споруд в робочому
режимі їх експлуатації відповідає вимогам нормативних актів. Основні фактори впливу на
рельєф, ґрунти, ландшафт, рослинний і тваринний світ – це виділення певних площ землі
для промислового користування, тимчасове відведення земель під будівництво,
порушення ґрунтово-рослинного шару під час проведення будівельних робіт, вирубка
насаджень при будівництві, прокладенні трубопроводів. Зазначені фактори можуть
сприяти чи бути потенційними забруднювачами ґрунтів. Вплив на ґрунти, флору та фауну
від промислових об’єктів в режимі їх експлуатації мінімальний, і може бути помітний в
разі порушення нормального режиму експлуатації.
Вплив на гідрогеологічну систему території району планованої діяльності має
місце під час проведення будівельних робіт. З специфічних факторів впливу виділяються
можливі порушення природних дренажних систем на ділянках спорудження площадкових
об’єктів. Вплив планованої діяльності при роботі обладнання в звичайному режимі
мінімальний. Значний техногенний вплив на поверхневі та підземні води можливий в разі
порушення технологічних процесів чи можливих наслідків аварійних ситуацій. Аварійні
ситуації можуть виражатись в порушенні герметичності трубопроводів чи герметичності
колон експлуатаційних свердловин. Вплив виробничих об’єктів на водне середовище в
даному випадку може мати випадковий характер, локальний за місцем знаходження та
нетривалий у часі. Враховуючи наявне обладнання, організацію належного контролю його
технічного стану, вірогідність негативного впливу на гідрологічну систему від планованої
діяльності мінімальна.

 

        Щодо технічної альтернативи 1
        Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні обраному
варіанту провадження діяльності.

 

        Щодо технічної альтернативи 2
        Не розглядається.

 

        Щодо територіальних альтернатив 1,2
        Не розглядаються в зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив. Об’єкт
існуючий.

 

9.          Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”)

        Видобуток вуглеводнів на Кибинцівському родовищі ПАТ „Укрнафта” НГВУ
”Полтаванафтогаз” відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля ст. 3 Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля” пункт 3, частина 3.

 

10.         Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав)

        Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
 

11.         Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

        Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема, планується провести
дослідження із впливу планованої діяльності на повітря, ґрунт, надра, поверхневі та
ґрунтові води, флору і фауну району розміщення об’єкту.

 

12.         Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості

        Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про
оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
• підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
• проведення громадського обговорення планованої діяльності;
• аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
• надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього
пункту;
• врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу
на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а
також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про
початок громадського обговорення.

 

13.         Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

        Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з
оцінки впливу на довкілля.

 

14.         Рішення про провадження планованої діяльності
        Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено
допустимість провадження даної планованої діяльності з видобування корисних копалин
(частина 3 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
(вид рішення відповідно до статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Міністерством екології та природних ресурсів України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15.         Усі зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України

 

Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського,35, м. Київ, 03030
 

Тел.: +38 (044)206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
 

Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер
телефону та контактна особа)


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь