Порядок розроблення і моніторингу програм

Додаток
до рішення двадцятої сесії районної ради п’ятого скликання
від 22 квітня 2009 року

П О Р Я Д О К
формування, фінансування і моніторингу виконання районних (комплексних) програм

Цей порядок визначає засади, формування, фінансування та моніторингу виконання районних та комплексних програм.

Метою цього Порядку є підвищення ефективності формування та реалізації в районі районних та комплексних програм, цільового та ефективного використання коштів, спрямованих на їх виконання, організації контролю та звітності про їх виконання.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Районна програма - це комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку району або окремих галузей економіки району, здійснюються з використанням коштів районного бюджету (загального або спеціального фонду) та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.

2. У випадку, якщо програма передбачає залучення коштів декількох місцевих бюджетів та / або передбачення виконання напрямків, які будуть фінансуватися за кількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету, така програма вважається комплексною.

Районна (комплексна) програма розробляється з метою вирішення проблем розвитку окремої галузі чи території, забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, а також координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем у випадку, якщо зазначені проблеми не можуть бути розв’язані у процесі їх поточної роботи.

Ініціаторами розроблення районних (комплексних ) програм можуть бути структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

3. Програма розробляється за сукупності таких умов:

- відповідності мети програми пріоритетним напрямам розвитку району;

- існування проблеми, розв’язання якої неможливе у процесі поточної роботи та потребує вкладень бюджетних коштів, координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

- наявності реальної можливості місцевого бюджету забезпечити виконання програми.

4. Районна (комплексна) програма не повинна мати аналогів, заходи програми не повинні дублюватися іншими районними (комплексними) програмами.

Розділ II. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇХ ВИКОНАННЯ

1. Ініціатор розроблення районної (комплексної) програми готує пропозиції щодо необхідності розроблення програми з урахуванням пункту 3 розділу I цього Порядку та подає їх управлінню економіки та фінансовому управлінню районної державної адміністрації, які протягом 7 робочих днів готують висновки про доцільність розроблення проекту програми та можливості її виконання за рахунок районного бюджету.

2. У разі отримання позитивного висновку ініціатор розроблення програми готує проект розпорядчого документу районної державної адміністрації (розпорядження, протокол доручень, спільне рішення тощо) про підготовку проекту програми, в якому визначаються розробник, відповідальний виконавець програми та термін її підготовки. Підготовлений проект розпорядчого документу разом із висновком управління економіки та фінансового управління райдержадміністрації ініціатор розроблення програми подає голові районної державної адміністрації на підпис.

Відповідальним виконавцем програми може бути тільки юридична особа, що має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.

Ініціатором розроблення програми, її розробником та відповідальним виконавцем може бути як один і то й же місцевий орган виконавчої влади, територіальний орган міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, так і різні органи влади та місцевого самоврядування.

3. Розробник програми самостійно або спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програм (співзасновники програми) готує проект програми.

Відповідальний виконавець програми забезпечує виконання однієї або ряду районних (комплексних) програм, обирає найраціональніший спосіб їх виконання і несе відповідальність за виконання програми (кінцевий результат).

Учасниками програми є органи влади та місцевого самоврядування, їх територіальні підрозділи, підприємства, установи та організації, які виконують один або декілька заходів програми.

4. Основними стадіями розроблення та виконання районної програми є:

4.1. Розроблення проекту програми - визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї, результативних показників виконання програми ( економічних, соціальних, екологічних тощо), обсягів і джерел фінансування.

4.2. Експертиза проекту програми. 4.3. Погодження та затвердження програми, визначення головного розпорядника коштів районного бюджету.

4.4. Подання бюджетних запитів, включення програми до щорічних програм соціально – економічного розвитку району та районного бюджету.

4.5. Організація виконання заходів і завдань програми, здійснення контролю за їх виконанням.

4.6. Підготовка та оцінка щорічних звітів про результати виконання програми, а в разі потреби – проміжних звітів. Здійснення обґрунтованої оцінки результатів виконання програми та розробка пропозицій щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення результативних показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань.

4.7. Заслуховування щорічних (проміжних) звітів на сесіях районної ради, погодження пропозицій щодо внесення змін до програм на спільних засіданнях постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, цін, інвестицій та комунальної власності і відповідних галузевих постійних комісій районної ради, затвердження погоджених пропозицій щодо внесення змін до програм на сесіях районної ради.

4.8. Підготовка та опублікування в місцевих засобах масової інформації ( у разі потреби) заключного звіту про результати виконання програми.

5. Основними стадіями розроблення та виконання комплексної програми є:

5.1. Розроблення проекту програми, визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї, результативних показників виконання програми (економічних, соціальних, екологічних тощо), втому числі в розрізі відповідних територій, кошти місцевих бюджетів яких пропонується залучити на виконання програми, а також обсягів і джерел фінансування, в тому числі в розрізі місцевих бюджетів.

5.2. Доведення заходів і завдань, результативних показників та прогнозних показників залучення коштів місцевих бюджетів до районного бюджету. Районна програма проходить експертизу, затверджується та погоджується в порядку, установленому Миргородською районною радою.

Дані основні стадії погодження, затвердження та виконання комплексної програми відповідають пунктам 4.2. – 4.8. основних стадій розроблення та виконання районної програми.

Розділ III. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ

1. Розробник районної (комплексної) програми готує спільно із зацікавленими сторонами проект програми, який повинен містити наступні розділи:

1.1. Загальна характеристика програми. В цьому розділі у стислому вигляді викладаються основні дані (назва, розпорядження (протоколу доручення) про розроблення, відомості про розробника та перелік спів розробників програми, відповідальний виконавець та інші виконавці програми тощо).

1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання програми.

1.3. Мета програми. Мета програми - це законодавчо визначені основні цілі, яких необхідно досягти в результаті виконання конкретної програми.

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання програми.

В цьому розділі наводяться шляхи, методи і засоби розв’язання проблеми галузі або території, строки (етапи) виконання програми.

Програма вважається довгостроковою, якщо терміни її виконання розраховані більш як на 5 років. В такому випадку виконання програми поділяється на етапи.

1.5. Завдання програми та результативні показники. Завдання програми – це конкретні напрямки та заходи, що повинні бути здійснені протягом певного періоду та мають забезпечувати досягнення цілей і передбачати конкретні дії і які можна оцінити за допомогою результативних показників.

Результативні показники програми – кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми ( в цілому і поетапно) і підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і які дають можливість здійснити оцінку використання бюджетних коштів на виконання програми.

Застосування результативних показників дає змогу чітко показати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість виконання програми, її необхідність і відповідність визначеній меті, а також порівнювати результати виконання програм у динаміці за роками, визначати найефективніші програми при розподілі бюджетних коштів.

Розробник програми (відповідальний виконавець) обирає показники, які комплексно і всебічно будуть оцінювати виконання програми. Важливою умовою формування системи показників – порівнянність у часі і просторі, необхідними як для відстеження динаміки процесу, так і для порівнянь показників.

Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками. Якщо програма виконується не в один етап, результативні показники другого та третього етапу можуть визначатись без розробника по роках.

Результативні показники поділяються на наступні групи: 1.5.1. Показники затрат (ресурсне забезпечення програми) – визначають обсяги і структуру ресурсів, що забезпечують виконання програми.

Зазначений розділ має містити орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання програми в цілому і диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування. Розрахунок фінансових витрат повинен бути економічно обґрунтованим.

Крім того, на розгляд розробника показники затрат можуть включати також обсяги інших ресурсів, що залучаються на виконання програми (трудові, матеріальні).

1.5.2. Показники продукту – використовуються для оцінки досягнення поставлених цілей. Показником продукту є, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання бюджетної програми.

1.5.3. Показники ефективності – визначаються як відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості у грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиниці показника продукту). Ці показники відображають на скільки державні послуги надаються за рахунок найменших витрат і висвітлюють зміни у витратах на одиницю продукції.

1.5.4. Показники якості – відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг). Ці показники відображають наскільки послуга досягла своєї мети або виконала завдання.

В розділах щодо показників продукту, ефективності і якості вказуються вихідні дані на початок дії програми на останню звітну дату перед початком складання програми. Прогнозні показники на період дії програми розраховуються розробником виходячи з реальних можливостей за економічно обґрунтованими розрахунками і наводяться в цілому та диференційовано за роками.

Результативні показники наводяться стисло в тексті програми, а також в додатках до програми.

Розробники програм можуть наводити результативні показники за самостійно розробленими формами.

1.6. Напрями діяльності і заходи програми.

Напрями діяльності програми – конкретні дії, спрямовані на виконання завдань програми, з визначенням шляхів витрачання бюджетних коштів. Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функція м відповідального виконавця програми. Визначення напрямів діяльності забезпечує реалізацію програми у межах коштів, виділених на цю мету.

В цьому розділі наводяться дані щодо напрямів діяльності програми, в тому числі в розрізі їх заходів, строки виконання заходів (в цілому і поетапно) та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розробкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу.

Заходи програми не можуть передбачати видатки районного бюджету, пов’язані з утриманням бюджетних установ з основної діяльності, які забезпечуються кошами відповідного бюджету, а саме: виплату заробітної плати працівникам та нарахування на неї, поточні видатки, пов’язані з функціонуванням цієї установи, поточний та капітальний ремонт приміщень тощо, крім видатків на довгострокові програми пов’язані з виконанням заходів, передбачених загальнодержавними програмами, пов’язаними із забезпеченням життєдіяльності населення або завершення будівництва об’єктів, фінансування яких розпочато за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.7. Система управління та контролю за ходом виконання програми.

В цьому розділі зазначається орган, що здійснює координацію і контроль за ходом виконання програми, визначається система взаємодії між її виконавцями, порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних термінів і строків), звітування тощо.

Розділ IV. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМ

1.Підготовлений проект районної (комплексної) програми надається управлінню економіки та фінансовому управлінню райдержадміністрації, які проводять його експертизу на предмет правильності визначення результативних показників, реальності та доцільності включених до неї заходів тощо. До здійснення експертизи можуть залучатися фахівці інших підрозділів райдержадміністрації.

Кожен з органів, що брав участь у проведенні експертизи не пізніше ніж через 10 робочих днів надає розробнику (відповідальному виконавцю) програми висновок довільної форми в якому за наявності викладаються зауваження до проекту програм. При наявності зауважень розробник (відповідальний виконавець) програми доопрацьовує її та усуває всі недоліки, викладені у висновках.

Висновок повторної експертизи надається органами, що її проводили не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня надання доопрацьованого проекту програми.

2. Після отримання позитивного висновку проект програми надається районній раді та розглядається на засіданнях відповідних галузевих комісій та постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, цін, інвестицій та комунальної власності районної ради. Постійні комісії районної ради надають висновок щодо погодження до розгляду на сесії районної ради проекту програми або її повторного доопрацювання.

3. Погоджений на засіданнях постійних комісій районної ради проект програми розглядається на черговій сесії районної ради.

Проект рішення районної ради про затвердження програми готує відповідальний виконавець. У проекті рішення обов’язково вказується головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми, терміни та періодичність звітування про хід виконання програми на сесіях районної ради тощо.

Фінансування окремих програм (комплексних програм) може здійснюватися одночасно за декількома кодами економічної класифікації видатків бюджету. В такому випадку за кожним кодом визначається головний розпорядник коштів.

Розділ V. ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВКЛЮЧЕННЯ ПРОГРАМ ДО ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

1. Після затвердження районною радою районної (комплексної) програми головний розпорядник коштів до 15 листопада року, що передує плановому, надає фінансовому управлінню районної державної адміністрації бюджетні запити щодо її фінансування за рахунок коштів районного бюджету.

При необхідності невідкладного фінансування програми, бюджетні запити щодо її фінансування подаються фінансовому управлінню не пізніше 1 червня та 1 вересня планового року для включення в проекти рішень районної ради про внесення змін до районного бюджету.

2. Фінансове управління аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей бюджету і після узгодження уз управлінням економіки райдержадміністрації включає пропозиції до проекту районного бюджету на відповідний рік (проекту внесення змін до бюджету).

3. Основні критерії, які впливатимуть на фінансування програми: - відповідність програми стратегічним напрямам розвитку району; - очікуваний результат виконання заходів на прогнозний рік; - позитивні тенденції щодо виконання результативних показників програми та ефективності реалізації програми у попередні бюджетні періоди; - залучення додаткових коштів на виконання програми за рахунок інших джерел фінансування.

4. Перелік районних комплексних програм, що фінансуються із залученням коштів районного бюджету, включається окремим розділом до щорічної програми соціально-економічного розвитку району.

5. Фінансування програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням районної ради про районний бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до районного бюджету на відповідний рік) згідно з розписом районного бюджету.

Видатки на виконання програми плануються у місцевому бюджеті за відповідними кодами функціональної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків бюджету 1171 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (районних) програм» та 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (районних програм), не віднесені до заходів розвитку».

Розділ VI. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМ

1. Програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань виконавцями, передбаченими цією програмою.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми, здійснює відповідальний виконавець, цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

Зовнішній контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України.

2. Відповідальний виконавець програми раз на рік до 1 березня подає управлінню економіки райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати її виконання. Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування програми, виконання результативних показників в динаміці з початку дії програми та пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.

Управління економіки райдержадміністрації веде базу даних звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання районних (комплексних) програм та за потреби інформує голову районної державної адміністрації про ефективність їх виконання.

3. Відповідальний виконавець програми щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та при потребі розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, перелік виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо.

У разі потреби внесення змін до програми, проект змін до неї проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до розділу V цього Порядку.

Відповідальний виконавець довгострокової програми після завершення першого (другого) етапу дії програми готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання програми та окремих заходів і завдань на другий (третій) етап програми. Проект змін до програми з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до розділу V цього Порядку.

4. Щорічно в терміни визначені рішенням районної ради про затвердження програми, інформація відповідального виконавця про хід виконання програми та ефективність реалізації заходів заслуховується на сесіях районної ради.

За ініціативою органу місцевого самоврядування, районної державної адміністрації або відповідального виконавця (головного розпорядника коштів) програми, розгляд проміжного звіту про хід виконання програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях районної ради протягом року по мірі необхідності.

5. Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку. Відповідальний виконавець програми складає заключний звіт про результати виконання програми та подає його на розгляд сесії районної ради разом з пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого строку виконання програми.

Пояснювальна записка до заключного звіту включає в себе наступні дані: досягнення мети програми, рівня виконання запланованих результативних показників, роботу учасників бюджетної програми з її виконання з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів програми.

6. У разі потреби відповідальний виконавець програми публікує основні досягнуті результати її реалізації у місцевій пресі.

7. Виконання програми припиняється достроково в разі: - припинення фінансування заходів і завдань програми – за спільним поданням відповідального виконавця програми, управління економіки та фінансового управління райдержадміністрації;

- втрати актуальності головної мети програми – за спільним поданням відповідального виконавця програми, управління економіки та фінансового управління районної державної адміністрації.

Рішення про дострокове припинення програми приймає районна рада.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь